Privacyverklaring

Alle gegevens die door Kuiper Fysiotherapie worden verzameld zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een of andere manier openbaar gemaakt.

Op deze website wordt een aanmeldformulier gebruikt. Dit is bedoeld voor het maken van een afspraak. Persoonsgegevens worden na verzending van het formulier niet geregistreerd, maar wel via e-mail doorgestuurd naar onze administratie zodat zij contact met u kunnen opnemen. Ook als u zelf een e-mail of ander berichten naar ons verzendt is het mogelijk dat die berichten bewaard worden om u van dienst te kunnen zijn.

De website van Kuiper Fysiotherapie is voorzien SSL-beveiligingstechnologie die voorkomt dat verstuurde gegevens door derden kunnen worden ‘afgeluisterd’. Kuiper Fysiotherapie zal naar aanleiding van uw verzoek uw gegevens verwijderen uit ons e-mailsysteem en onze database, tenzij dit om medische of juridische redenen niet mogelijk is.

Cookies

Onze website kan enkele algemene cookies (een internet technologie) plaatsen voor de juiste werking ervan..

Andere sites

Onze site bevat nu of in de toekomst links naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gegevensverwerking of de inhoud van zulke sites.

Privacy policy

Kuiper fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kuiper fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kuiper fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Kuiper fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is
 •  De behandelovereenkomst of abonnement

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kuiper fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer(Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gezondheidsgegevens